Tuyển Dụng

Nhà Hàng Hải Sản Baba đang có nhu cầu tuyển dụng các vị trí sau:

1. Phục Vụ ( Số lượng: 10 )

2. Đầu Bếp ( Số lượng: 5 )

3. Phụ Bếp ( Số lượng: 10 )

4. Kế Toán ( Số lượng: 2 )

5. Trực Page ( Số lượng: 2 )